Odluka o sazivanju redovne sednice Skukpštine akcionara FAO ”Tehnika” a.d. Kula u likvidaciji