Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji